Regulament organizare

Planul de ocupare a functiilor publice

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local Pochidia

CAPITOLUL  I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. – (1)Administraţia publică locală în unităţile administrativ teritoriale, se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, desconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

(2)Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

(3)Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(4)Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin unităţii administrativ-teritoriale.

(5)Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.

Art.2. – Prezentul Regulament Intern de Organizare şi Funcţionare al instituţiei, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,  a Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi a Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, Legii 477/2004 privind codul de conduită a personalului  contractual din autorităţile  şi instituţiile publice, Legii nr. 571 / 2004 privind  protecţia personalului din autorităţile publice şi din alte unităţi  care semnalează  încălcări ale legii, stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea şi disciplina muncii în cadrul unităţii administrativ-teritoriale, Comuna Pochidia, judeţul Vaslui.

Art.3. -(1) Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare, se aplică tuturor salariaţilor acestei instituţii, respectiv atât  funcţionarilor publici, cât şi personalului angajat cu contract individual de muncă (indiferent de durata contractului) din aparatul  de specialitate al primarului comunei Pochidia, precum şi personalului angajat în aparatul permanent al consiliului local al acestei unităţi administrativ-teritoriale.

       (2) Angajaţii unităţii administrativ-teritoriale, comuna Pochidia, au obligaţia să respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina şi toate celelalte dispoziţii ale prezentului regulament.

Art.4.- Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:

I.  DISPOZIŢII GENERALE:

A. ORGANIGRAMA ŞI NUMĂRUL DE POSTURI PENTRU UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, COMUNA POCHIDIA;

B. ORGANIZAREA MUNCII;

C. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A TUTUROR ANGAJAŢILOR PRIMĂRIEI COMUNEI POCHIDIA.

II.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

A. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR;

B. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INSTITUŢIEI ÎN CALITATE DE ANGAJATOR.

III. NORME GENERALE DE IGIENĂ ŞI DE SECURITATE A MUNCII.

IV. DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ (SANCŢIUNI).

V. APLICAREA POLITICILOR DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ, ACCES LA INFORMAŢIE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL.

VI. CIRCUITUL  ACTELOR   ÎN  INSTITUŢIE

VII.  DISPOZIŢII FINALE.

Art.5.- Prevederile prezentului Regulament pot fi completate prin dispoziţiile emise de primar.

I. A. ORGANIGRAMA ŞI NUMĂRUL DE POSTURI PENTRU UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, COMUNA POCHIDIA

 Art. 6. (1)Primăria Pochidia, este organizată ca o structură funcţională, cu activitate permanentă, constituită din primar, viceprimar, secretarul comunei şi aparatul propriu de specialitate al primarului, al cărui principal scop este de a aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

 (2) Primăria  Pochidia, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Comunei Pochidia privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului.

 (3) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale.

 (4) Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice în comuna Pochidia, în condiţiile legii.

 (5) Primarul reprezintă comuna Pochidia în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

 (6) În relaţiile dintre Consiliul local al comunei Pochidia, ca autoritate deliberativă şi primarul, ca autoritate executivă, nu există raporturi de subordonare.

 (7) Primarul este, potrivit legii, şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi îl controlează.

Art.7. -În conformitate cu prevederile art.61, alin(3)şi alin(4) , din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată Organigrama şi numărul de personal din aparatul  de specialitate al primarului comunei Pochidia, are în prezent următoarea componenţă:

1.Funcţii de demnitate publică:

    – primar

    – viceprimar

2.Funcţii publice:

- secretar unitate administrativ-teritorială-1 post-de conducere;

- referent – 5 posturi, din care:

                   -1 posturi la compartimentul financiar-contabil;

                   -1 post la compartimentul agricol;

                   -1 post la compartimentul social.

- 1 post la compartiment urbanism

- 1 post vacant

 3.Personal cu contract individual de muncă:

- consilier personal primar – 1 post

- inspector – 1 post, din care:

-1 posturi la compartimentul agricol;

- referent  – 4 posturi, din care:

                    -1 post compartimentul impozite şi taxe

                   -1 post la compartimentul achiziţii publice;

                   -1 post vacant;

                   -1 post vacant

- manager R.E.C.L - 1 post ;

- bibliotecar - 1 post la compartimentul cultură;

- şofer- 1 post

 I.B. ORGANIZAREA MUNCII

 Art.8. – Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea atribuţiunilor de muncă.

Art.9. – Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este, de regulă, de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Art.10. –(1) Programul de lucru în instituţie începe la orele 08.00 şi se termină la orele 16.00 (2)Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, de 8 ore pe zi de luni până vineri.

(3) Programul de lucru prevăzut la alin.(1) este obligatoriu pentru toţi angajaţii instituţiei.

(4) Conducerea primăriei are dreptul, respectând legislaţia în vigoare, să modifice programul de lucru în funcţie de necesităţi.

 Art.11. – Salariaţii instituţiei beneficiază de repaus săptămânal care se acordă în 2 zile consecutive la sfârşitul de săptămână (sâmbăta şi duminica).

Art.12. –(1) Munca prestată în afara programului de lucru este considerată muncă suplimentară.

(2)Orele suplimentare pot fi efectuate de angajaţi numai din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, în cazurile şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

 (3)Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului cu excepţia unor lucrări urgente.

 Art.13.– Munca suplimentară se compensează prin ore libere pentru orele efectuate peste program în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Art.14. –(1) Angajaţii pot beneficia, potrivit legii, de concedii de odihnă, concedii pentru studii plătite şi fără plată la cererea celor interesaţi.

(2)Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

(3)Efectuarea concediului de odihnă se face în baza unei programări, care se întocmeşte până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor, ţinându-se seama de necesitatea asigurării continuării normale a activităţii şi de interesele personalului angajat al instituţiei, iar ordinea efectuării concediilor de odihnă va fi stabilită eşalonat în tot cursul anului.

(4)Propunerile de programare a concediilor se fac de către fiecare angajat în parte, se avizează de şeful ierarhic, se aprobă de către primar şi se depune la secretar.

Art.15. –(1) Evidenţa prezenţei la serviciu, se ţine pe baza condicii de prezenţă pentru toţi angajaţii primăriei, care se păstrează la secretariatul instituţiei.

(2)În condicile  de prezenţă, personalul va semna zilnic, la începutul şi sfârşitul programului de lucru, iar aceste documente se verifică de către primarul comunei, iar în lipsa acestuia de către viceprimarul comunei.

(3) În cazul în care angajatul întârzie sau absentează de la locul de muncă şi acest lucru se datorează unor situaţii neprevăzute sau a unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaţia de a informa conducerea primăriei şi şeful ierarhic, în aceiaşi zi sau cel mult în următoarea zi lucrătoare.

(4) Angajaţii primăriei pot fi învoiţi în interes personal un număr de maxim 4 ore în cursul unei zile.

(5) Secretarul va ţine evidenţa învoirilor efectuate lunar de fiecare persoana în parte şi va scădea durata acestora din programul normal de lucru cu reducerea corespunzătoare a drepturilor salariale.

I.C. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A TUTUROR ANGAJAŢILOR PRIMĂRIEI COMUNEI POCHIDIA

Art.17. În exercitarea atribuţiilor de serviciu angajaţii, au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor şi de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, imparţialitatea şi eficacitatea.

Art.18. Angajaţii Primăriei comunei Pochidia, au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Art.19. (1) Angajaţii primăriei au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul instituţiei, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei unităţi administrativ – teritoriale.

(2) Angajaţilor(funcţionari publici şi personal contractual) le este interzis:

        a). să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

        b). să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia are calitatea de parte;

        c). să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

        d). să dezvăluie informaţiile la care au acces în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor angajaţi precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

        e). să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.

        (3) Prevederile alin.(2) se aplica şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de încă 2 ani, dacă dispoziţiile legilor speciale nu prevăd alte termene.

        (4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului instituţiei.

Art.20.-(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

        (2) Personalul din autorităţile publice care avertizează în interes public, cu bună credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei, este protejat conform prevederilor Legii 571/2004.

Art.21. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de angajatul instituţiei desemnat de către primar în condiţiile legii.

Art.22. În considerarea funcţiei deţinute, angajaţilor le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

Art.23. (1) În relaţiile interpersonale, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice, angajaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

         (2) Angajaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea sarcinilor de serviciu, prin:

a. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b. dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

c. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Art.24. Angajaţii Primăriei  comunei Pochidia , au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei, exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor aferente atribuţiilor de serviciu stabilite.

CAPITOLUL II – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

II.A. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJAŢILOR:

Art.25. –1.- Drepturi:

a).  dreptul la opinie;

b).  dreptul la informare cu privire la deciziile care se iau şi care-i vizează direct pe angajaţi;

c). dreptul la egalitate de şanse şi tratament;

d).  dreptul la asociere sindicală;

e).  dreptul la asociere în organizaţii profesionale;

f).  dreptul la grevă – fără să beneficieze de salariu şi alte drepturi salariale;

g).  dreptul la un salariu

h).  dreptul la repaus săptămânal, concediu de odihnă şi concediu medical;

i).  în timpul concediului medical de boală, de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copilului, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa angajatului ;

).  stabilitate în muncă, raportul de serviciu sau de muncă, neputând să înceteze sau să fie modificat decât în cazurile prevăzute de lege;

k).  condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţia muncii, de pensie şi de alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege;

l). dreptul la protecţia legii în exercitarea atribuţiunilor de serviciu.

        -2.-Obligaţii:

a). să-şi îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii prestigiului instituţiei;

b).  să-şi îndeplinească atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

c).  să respecte disciplina muncii;

d). să respecte prevederile cuprinse în prezentul regulament, precum şi cele din contractul individual de muncă;

e). să dovedească fidelitate faţă de instituţie în executarea atribuţiunilor de serviciu;

f). să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

g). să respecte programul de lucru stabilit şi să folosească cu eficienţă timpul de muncă;

h). angajaţii cu funcţii de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătăţirii activităţii şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;

i). să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în funcţia deţinută, precum şi a celor delegate;

j). să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. Angajatul are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o  formulează în scris, angajatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală;

k). să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu şi confidenţialitate, în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu excepţia celor de interes public;

l). să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor ce le revin;

m). să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, să respecte normele de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor sau a oricăror altor situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, viata şi integritatea corporală a sa sau a altor persoane;

n). să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor şi al oricăror altor dispoziţii cu caracter normativ în legătură cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea desfăşurată, conformându-se acestora întocmai;

o). să se abţină în exercitarea atribuţiilor ce îi revin de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităţi politice în timpul programului de lucru;

p). angajaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje;

r). angajaţilor le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum şi să intervină pentru soluţionarea acestor cereri;

s). să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturi alcoolice şi să nu  introducă, distribuie sau consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene în cadrul instituţiei;

t). să respecte prevederile legale privind circuitul documentelor în cadrul  instituţiei;

ţ). angajaţii au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii.

II.B. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INSTITUŢIEI ÎN CALITATE DE ANGAJATOR

Art.26. Pentru buna desfăşurare a activităţii, Primăria comunei Pochidia, prin primarul comunei, conducătorul administraţiei publice locale, îşi asumă următoarele drepturi:

a). să stabilească modul de organizare şi funcţionare a instituţiei;

b). să stabilească, prin fişa postului, cu respectarea dispoziţiilor legale, atribuţiile corespunzătoare pentru funcţionarii publici şi salariaţii contractuali;

c). să emită dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru toate categoriile de personal sau pentru o parte a acestuia sau dispoziţii cu caracter individual, sub rezerva legalităţii acestora;

d). să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiunilor de serviciu şi să monitorizeze acest fapt prin fişe de evaluare individuală anuale;

e). să ia măsuri pentru întărirea disciplinei muncii, să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, conform legii, contractului individual de muncă sau regulamentului intern de organizare şi funcţionare al instituţiei.

Obligaţiile asumate de instituţia publică:

a). să informeze personalul asupra condiţiilor de muncă şi asupra relaţiilor de subordonare, coordonare şi colaborare care privesc relaţiile de muncă şi competenţele fiecărui post;

b). să asigure permanent condiţiile corespunzătoare de muncă, tehnice şi organizatorice;

c). să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din prevederile legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

d). să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a instituţiei;

e). să se consulte cu reprezentanţii sindicatului sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

f). să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

g). să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

h). să elibereze, la cerere, toate documentele care să ateste calitatea de salariat a solicitantului;

i). să asigure, în limitele prevederilor legale privind transparenţa şi dreptul cetăţeanului la informaţii de interes public,  confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

Art.27. Primarul comunei are obligaţia de a aduce la cunoştinţa angajaţilor instituţiei prevederile prezentului Regulament Intern de Organizare şi Funcţionare şi să procedeze la aducerea acestuia la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituţiei .

Art.28. – Drepturile şi obligaţiile unităţii prevăzute în prezentul Regulament Intern de Organizare şi Funcţionare, se completează şi se întregesc cu prevederile reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi din jurisdicţia muncii.

CAPITOLUL III – NORME GENERALE DE IGIENĂ ŞI DE SECURITATE A MUNCII

Art.29. (1) Fiecare angajat al instituţiei, are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea sa în muncă, precum şi a celorlalţi angajaţi.

       (2) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate şi sănătate, personalul are următoarele obligaţii:

a). să îşi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de aplicare a acestora;

b). să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie, cât şi a colegilor de serviciu;

c). să aducă la cunoştinţa conducătorilor instituţiei orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

d). să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei;

e). să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice;

       (3) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate şi sănătate, conducerea instituţiei are următoarele obligaţii:

a). să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;

b). să asigure cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a accidentelor uşoare suferite de personal;

c). să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăşurate.

CAPITOLUL IV – DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ (SANCŢIUNI)

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A SALARIATULUI ANGAJAT CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ŞI  RĂSPUNDEREA CIVILĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC.

Art.30. -Angajatorul  dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca, activitatea desfăşurată şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prezentul regulament, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Art.31. – Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul (angajatul pe bază de contract individual de muncă) săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

a) avertisment scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10 %;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Art.32. – Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere:

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

b) gradul de vinovăţie al salariatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d)  comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art.33. – Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia celei prevăzute la art.25, lit. a, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Art.34. – Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o dispoziţie emisă în formă scrisă, în termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Art.35. – Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingerea prestigiului autorităţii instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici(stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora).

Art.36. -Sancţiunile disciplinare pentru fapte prevăzute la art.35, sunt:

a). mustrare scrisă;

b). diminuarea drepturilor salariale cu 5-20%, pe o perioadă de până la 3 luni;

c). suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţie publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d). retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an(trecerea într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului);

e). destituirea din funcţia publică.

La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile legii.

Sancţiunile disciplinare pentru funcţionarii publici, se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

Art.37. – Sancţiunea disciplinară prevăzută la art.36, lit.a) se poate aplica direct de către conducătorul instituţiei, la propunerea conducătorului compartimentului în care funcţionează cel în cauză. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 36, lit.b-e se aplică de conducătorul instituţiei la propunerea comisiei de disciplină.

Art.38. – Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate funcţionarilor publici decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşită şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal.

Art.39.-Răspunderea patrimonială a salariatului angajat cu contract individual de muncă, are loc în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră, de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia, se stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei.

Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată, este obligat să o restituie.

Art.40.- Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:

1). pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează;

2). pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

3). pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute la pct.1 şi pct.2, se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la pct.3, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive si irevocabile.

Împotriva ordinului sau dispoziţiei de imputare, funcţionarul public în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ.

CAPITOLUL V – APLICAREA POLITICILOR DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ, ACCES LA INFORMAŢIE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Art. 41. Aplicarea legislaţiei cu privire la transparenţa decizională şi la liberul acces la informaţiile de interes public constituie prioritate a administraţiei publice locale şi îndatorire de serviciu pentru personalul din cadrul Primăriei Pochidia .Principiile fundamentale pentru îndeplinirea acestui deziderat sunt:

1.   -informarea prealabilă, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public ce urmează a fi dezbătute sau implementate, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

2.  -consultarea cetăţenilor şi a persoanelor prezumate a fi direct interesate în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;

3.  -participarea activă a cetăţeanului la luarea deciziilor administrative.

Art. 42. Primarul comunei a desemnat, din cadrul aparatului său de specialitate, angajatul contractual, responsabil cu asigurarea activităţilor de informare din oficiu, acces la in formaţii de interes public şi relaţii publice pentru autorităţile administraţiei publice ale comunei Pochidia .

Art. 43. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pochidia, are obligaţia de a asigura totala colaborare şi asistenţă necesară activităţilor prevăzute la art. 41. În aplicarea acestei prevederi funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a formula răspunsurile solicitate sau de a pune la dispoziţia persoanei desemnate pentru relaţii publice documentaţiile necesare în termen util şi cu prioritate faţă de alte sarcini de serviciu pentru încadrarea în termenele prevăzute de legislaţia în materia accesului la informaţii de interes public şi în materia transparenţei decizionale.

Art. 44. Personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pochidia , i se interzice să ofere documentaţii şi/sau informaţii, chiar considerate a fi de interes public, fără avizul primarului comunei sau al persoanei desemnate în condiţiile art. 42.

Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei nu este abilitat a primi şi a gestiona cereri pentru informaţii de interes public decât prin intermediul primarului comunei sau al persoanei desemnate.

Art. 45. Toate proiectele de acte normative, referatele de necesitate, notele de fundamentare vor fi supuse atenţiei şi dezbaterilor publice prin grija iniţiatorului sau a persoanei care le-a formulat.

 

CAPITOLUL   VI CIRCUITUL  ACTELOR   ÎN  INSTITUŢIE

Art.46. – Repartizarea documentelor şi a corespondenţei spre rezolvare se efectuează de catre primarul comunei pe compartimente şi servicii, indicându-se, numele eventual rezoluţia şi termenul de rezolvare.
Art.47. – Cel care repartizează corespondenţa, semnează şi datează documentul. În cazul în care nu poate fi respectată rezoluţia sau termenul prescris, cel căriua i-a fost repartizat documentul are obligaţia să raporteze imediat.
Art.48. – În cazul petiţiilor, se vor respecta prevederile legale în domeniu.
Art.49. – Corespondenţa în instituţie se asigură prin persoana desemnata de către primar – secretarul comunei.
Art.50. - Actele în cadrul instituţie se semnează după cum urmează:
- dispoziţile primarului poartă semnătura primarului şi sunt avizate de legalitate de către secretarul comunei şi după caz de persoana cu atribuţii de control financiar preventiv;
- adeverinţele şi certificatele se semnează de către primarul  şi secretarul comunei şi de  persoana care a întocmit actul ;
- actele de bancă şi financiar contabile se semnează de ordonatorul principal de credite (primar) şi persoana cu atribuţii de control financiar preventiv precum şi de persoanele care au speciment de semnătură ;
- documentele în domeniul urbanismulului şi sistematizării se semnează de către primarul, secretarul  comunei şi persoana desemnată  cu atribuţii în domeniul urbanismului ;
- actele de stare civilă se semnează de către ofiţerul de statre civilă sau persoana desemnată cu obligaţii de stare civilă ;
- corespondenţa  cu persoanele fizice, juridice şi instituţiile statului se semnează de către primar şi secretar, respectiv persoana care a întocmit actul ;
- copiile eliberate de pe documentele aflate în arhiva primăriei, cu exepţia celor care confirmă  a fi clasificate ca secrete de stat,  de serviciu, se semnează de către primar, secretar şi persoana  împuternicită cu obligaţiile de arhivă.
Pe ultima pagină a fiecărui act redactat se trec iniţialele  persoanei care a întocmit actul precum şi numărul de exemplare.

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE

Art.46. Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea muncii, drepturile şi obligaţiile părţilor, igiena şi securitatea muncii, disciplina muncii şi răspunderea disciplinară, civilă şi penală.

Art.47. (1) Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 01.06.2010, respectarea lui fiind obligatorie pentru toţi angajaţii unităţii administrativ teritoriale, comuna Pochidia .

(2) Prezentul regulament a fost adus la cunoştinţa personalului prin informare şi prin afişare la sediul Primăriei comunei Pochidia .