Proiecte

Anterior înfiinţării comunei la nivelul satelor componente au fost realizate următoarele investiţii:

 • Modernizare drum Sălceni – Pochidia (9,1 km) finanţată de către Agenţia Naţională SAPARD;

 • Alimentarea cu apă în satele Sălceni – Borodeşti investiţie finanţată prin Banca Mondială;

 • Reparaţii şcoli.

Fiind o comună tânără, înfiinţată în anul 2004, acţiunile de investiţii derulate la nivel de comună au vizat crearea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi de servicii, în vederea creşteri calităţii vieţii cetăţenilor.

În comuna Pochidia au fost realizate sau sunt în curs de derulare următoarele investiţii:

 • Alimentare cu apă amenajare poduri şi podeţe în satele Sălceni, Borodeşti, Pochidia şi Satu Nou, comuna Pochidia, judeţul Vaslui;

 • Dispensar Borodeşti;

 • Economia Bazată pe Cunoaştere;

 • Extindere alimentare cu apă în satele Sălceni, Pochidia şi Borodeşti, sistem colectare şi epurare a apelor uzate;

 • Grădiniţa cu 4 săli de clasă Sălceni;

 • Grădiniţa cu program normal pentru satele Borodeşti, Pochidia şi Satu Nou, în satul Borodeşti;

 • Parc central Pochidia;

 • Reabilitare drum SAPARD, Sălceni – Pochidia;

 • Modernizarea drumuri de exploatare – PNDR – Măsura 125;

 • Canalizare si statie de epurare in satele Borodesti si Satu Nou;

 • Extindere alimentare cu apa;

 • Camin cultural in satul Salceni;

 • Modernizare drumuri comunale si sătești.

 

Strategia de dezvoltare locală

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare locală pentru 2008–2013 este dezvoltarea socio-economică durabilă care să asigure creşterea economică şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor.

Obiectivele specifice în vederea atingerii obiectivului general sunt:

 • dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri şi stimularea spiritului antreprenorial la nivelul comunităţii în vederea dezvoltării economice;

 • modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de transport şi tehnico-edilitare;

 • conservarea şi îmbunătăţirea calitaţii mediului şi a vieţii;

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute sunt stabilite următoarele priorităţii:

 • dezvoltarea şi diversificarea mediului economic;

 • dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de bază şi de asigurare de servicii publice pentru populaţie;

 • conservarea şi protecţia mediului înconjurător.

 

Domeniu prioritar: Mediul economic

Obiective

Acţiuni

Perioadă

Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial;

Înfiinţarea unui birou care să realizeze diseminarea informaţiilor europene necesare mediului rural; sprijinirea demarării de afaceri;

2009-2013

Stimularea înfiinţării de agenţi economici care să ofere servicii pentru populaţie;

Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi artizanale;

Sprijinirea valorificării producţiei agricole;

Amenajare spaţiu pentru organizarea piată/târg;

2009-2010

 

Domeniu prioritar: Infrastructură şi servicii publice

Obiective

Acţiuni

Perioadă

Dezvoltarea infrastructurii rutiere

Modernizarea drumurilor principale din cele 4 sate;

2008-2009

Dezvoltarea infrastructurii de utilităţii

Realizarea sistem de colectare/canalizare şi epurare a apelor uzate în cele 4 sate;

2008-2009

Aducţiune gaze naturale în comună;

2010-2013

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale

Construire şcoală cu clasele I-IV în Borodeşti;

2010

Construire grădiniţă în Sălceni;

2010

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate

Finalizare Dispensar Borodeşti

2008

Servicii publice

Amenajare terenuri de sport şi joacă copii ;

2010

Construcţie cămin pentru asistenţă socială familii cu grad de risc ;

2009-2011

Înfiinţare cămin cultural Borodeşti

2009-2011

 

Domeniu prioritar: Mediul înconjurător

Obiective

Acţiuni

Perioadă

Reducerea poluării

Implementarea unui sistem de colectare selectivă şi valorificarea deşeurilor reciclabile;

2008-2009

Reducerea poluării solului din intravilan prin eliminarea foselor septice ca urmare a conectării gospodăriilor la sistemul de canalizare;

2009-2010

Combaterea efectelor fenomenelor naturale

Realizarea acţiuni de împădurire în vederea extinderii suprafeţelor de pădure cu funcţii de protecţie, în special pentru stabilizarea solurilor şi prevenire dezastrelor naturale;

2008-2010

Stabilirea şi realizarea măsurilor care se impun pentru atenuarea viiturilor în perioada ploioasă a anului;

2008-2013

Studiul zonelor de risc privind posibile alunecări de teren, stabilirea măsurilor care se impun pentru consolidare;

2008-2009

 

Investitii finalizate in comuna Pochidia in perioada 2009 -  2010

 1. Studiu de fezabilitate – reabilitare drum S.A.P.A.R.D.
 2. Statii maxi – taxi
 3. Mobilier pentru Scoala Salceni  (corpul nou)
 4. Centrala (cazan Viadrus) pentru sediul primariei
 5. Studiu hidrogeologic si geotehnic pentru amplasare foraj si rezervor apa pentru alimentarea cu apa a comunei Pochidia.
 6. Statie de pompare pentru alimentarea cu apa a comunei Pochidia
 7. Pompa submersibila
 8. Studiu de fezabilitate “ Parc central Pochidia”
 9. Consultanta “Modernizare drumuri principale de acces catre exploatatiile agricole” – Proiect FEADR – Masura 125 (– depus  2010 – eligibil, fara finantare)
 10. Studiu de fezabilitate “Modernizare drumuri principale de acces catre exploatatiile agricole” – Proiect FEADR – Masura 125 (depus  2010 – eligibil, fara finantare)
 11. Proiect – reabilitare drum S.A.P.A.R.D.
 12. Hidrofor si camin subteran – extindere alimentare cu apa in satul Salceni
 13. Proiectare si executie extindere retea utilitati (energie elctrica) pentru foraj si statia de pompare
 14. Imprejmuire put forat si statie de pompare

Investitii finalizate si in curs  in comuna Pochidia in anul 2011

  1. La data de 31 08 2011 -
 1. Achizitie teren intravilan in satul Salceni
 2. Imprejmuire dispensar
 3. Studiu de fezabilitate “Modernizare drumuri comunale si satesti in  comuna Pochidia” – depus la Ministerul Dezvoltarii pentru PNDI
 4. Studiu de fezabilitate “Modernizare drumuri de acces catre exploatatiile agricole” – Proiect FEADR – Masura 125 (depus  2011)
 5. Foraf F2 pentru alimentarea cu apa a comunei Pochidia
 6. Lucrari pentru alimentarea cu apa (aferente Forajului F2) – in derulare
 7. Imprejmuire teren de sport Scoala Salceni
  1. Zid de sprijin si sant betonat
  2. Gard din plasa de sarma cu stalpi din metal – in derulare
 8. Scena de spectacole – Scoala Salceni – in derulare
 9. Extindere retea electrica in satul Salceni – pentru casele de locuit si iluminat public -  in derular
 1. Reabilitare drum S.A.P.A.R.D – in derulare
 2. Elaborare PUG si elaborare RLU- in derulare
 3. Amenajare poduri si podete, alimentare cu apa in satele Pochidia si Satu Nou – in derulare din anul 2007 – OG 7 / 2011.